Právní služby v oblasti duševního vlastnictví a IT práva.

01010110 11000011 10101101 01110100 01100101 01101010 01110100 01100101

O mně

Jedničky, nuly a paragrafy

Baví mě moderní technologie, učím se programovat a při poskytování právních služeb tak propojuji svět jedniček a nul se světem paragrafů. To je důvod, proč se intenzívně zabývám zrovna právem duševního vlastnictví a IT právem.

Služby

S čím vám mohu pomoct?

Ochrana značky

Doménové spory

Software a licence

Kontakt

Máte dotazy? Napište mi.

Kontakt

Domluvte si první konzultaci. Zdarma.

Ve formuláři si vyberte volný termín a čas, který Vám vyhovuje nejvíc.

O mně

Vzdělání a praxe.

Věnuji se zejména ochraně značky, autorskému právu a doménovým sporům včetně mimosoudního řešení sporů (ADR) před Českým rozhodčím soudem, Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a European Information Society Institute.V rámci své praxe jsem se podílel i na zavádění systému ADR pro domény Evropské unie při WIPO v roce 2017.

Vystudoval jsem právo na Univerzitě Karlově včetně ročního studijního pobytu na Univerzitě v Maastrichtu v Nizozemsku. V rámci studia jsem získal specializační modul v oblasti práva EU a autorského práva. Zúčastnil jsem se SVOČ a získal 1. místo v soutěži Moot Court Competition v oblasti autorského práva.

Absolvoval jsem odborné stáže na Samostatném oddělení autorského práva Ministerstva kultury (SOAP), Českém telekomunikačním úřadě (ČTÚ) a studijní pobyt u Soudního dvora Evropské unie (SDEU) v Lucemburku.

Už během studií jsem působil v českých advokátních kancelářích, kde jsem se věnoval mimo jiné agendě vymáhání práv duševního vlastnictví, registracím ochranných známek a případům nekalé soutěže pro české i zahraniční klienty.

V rámci koncipientské praxe jsem působil ve dvou českých advokátních kancelářích, kde jsem se věnoval agendě duševního vlastnictví, IT práva a obchodním transakcím.

Po složení advokátních zkoušek se v rámci své advokátní praxe dále věnuji oblasti duševního vlastnictví a ochraně značky.

Ochrana značky

Ochraňte srdce svého podnikání.

Značka představuje společně s produktem či službou a prodejním vektorem srdce úspěšného podnikání. Její ochranu, podobně jako ochranu samotného produktu, je proto třeba brát vážně. Způsobů, jak svoji značku chránit přitom existuje celá řada.Tradiční a spolehlivý způsob ochrany značky představuje registrace ochranné známky. Ochranná známka zaručuje právo oprávněné osobě (vlastníkovi) v zásadě libovolně užívat chráněné označení a současně zabránit ostatním totéž označení užívat v rámci jejich vlastní činnosti.S konkrétními aspekty ochrany značky, jako je například registrace ochranné známky nebo vymáhání práv, vám samozřejmě rád pomůžu.

Role ochranných známek

Hranice poskytované ochrany

Vztah k doménovým jménům

Doménové spory

Ochrannou známku už máte, teď je řada na doméně.

Ochrannou známku už máte, tak teď je čas ochránit svá práva i ve vztahu k doménovým jménům. Doménová jména pomáhají s dalším zaváděním značky a jsou často stejně důležitá, jako samotná ochranná známka.Už víte, že ochrana vaší značky je jedna z nejdůležitějších věcí při budování vašeho podnikání. Ochranné známky představují tradiční nástroj dostupný k tomuto účelu. Doménová jména jsou ale rovněž velmi důležitá, zejména v dnešním digitálním a propojeném světě.

Vyhněte se zbytečné újmě.

Užívání označení chráněného ochrannou známkou jako součást doménového jména třetí stranou může vážně poškodit vaše podnikání.Pokud svá práva dostatečně neochráníte, jednání neoprávněné třetí strany vám může uškodit. Třetí strana tak může využít dobrého jména vaší značky pro své vlastní účely, vyvolat u vašich zákazníků nebezpečí záměny nebo parazitovat na vaší pověsti.

Zjistěte, jaké jsou vaše možnosti.

V oblasti doménových sporů mám zkušenosti. Pomůžu vám s nároky proti doménovým spekulantům a se zastupováním před specializovanými senáty v ADR řízení. V rámci své praxe jsem se podílel i na zavádění systému mimosoudního řešení sporů o domény Evropské unie při Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO) v roce 2017. Braňte aktivně svá práva.

FAQ. To nejdůležitější. Telegraficky.

Jak probíhá registrace doménových jmen?

Registrace doménových jmen probíhá uzavřením registrační smlouvy s jedním z mnoha registrátorů, kteří tyto služby nabízí. Držitel získává k doméně po uzavření registrační smlouvy výlučné právo. Pokud jde o další užívání doménového jména, je držitel omezen pouze podmínkami stanovenými v registrační smlouvě a omezeními, která vyplývají ze zákonů země, ve které se nachází příslušný Registr doménového jména a zákonů země, ve které držitel vykonává svoji činnost.

Co je to registr doménových jmen?

Registr domén (nezaměňujte s registrátorem) je subjekt, který je odpovědný a spravuje infrastrukturu pro konkrétní doménová jména. Pro generická doménová jména je Registrem společnost ICANN, pro národní doménová jména <.eu> jde o agenturu EURid, pro česká národní doménová jména sdružení CZ-NIC, z.s.p.o a pro slovenská národní doménová jména společnost SK-NIC, a.s. Pokud jde o tzv. nová generická doménová jména, jako například <.name>, <.online>, <.beer>, neexistuje jeden Registr, ale každé takové doménové jméno má svůj vlastní.

Jak se mohu proti spekulantům bránit?

Nejrychlejší a nejúčinnější způsob obrany nabízí tzv. ADR řízení, ve kterém je možné se proti spekulantům domáhat převodu nebo zrušení příslušného doménového jména.

Kde se mohu proti spekulantům bránit?

ADR řízení je možné zahájit u některého z dostupných sudišť. V závislosti na typu doménového jména může jít o různá sudiště. Ve většině případů bude ale možné se nároku proti držiteli doménového jména domáhat u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) nebo u Českého rozhodčího soudu (CAC).

Mám ochrannou známku. Znamená to, že mohu převod domény požadovat po každém?

Bez dalšího ne. Pokud vaše ochranná známka v čase předchází registraci doménového jména, existuje slušná šance na úspěch v případném sporu. Toto pravidlo nicméně neplatí bez výjimky. Záleží například na tom, o jakou jde doménu, jak moc je vaše značka známá a na řadě dalších faktorů.

Jak vypadá typický doménový spor?

Držitel si zaregistruje doménové jméno, které je totožné s chráněným označením třetí strany. Ze spekulativních důvodů a v očekávání vysokého zisku založil držitel web na nově registrované doméně a umístil na něj placené reklamy. Držitel nyní přímo profituje z internetového provozu, který doménové jméno generuje díky podobnosti s chráněným označením. Uživatelé internetu mohou v důsledku toho nesprávně usuzovat, že obsah webu umístěného na konkrétní doméně má něco společného s vlastníkem chráněného označení.

Čím se řídí doménové spory?

Pokud dojde k jakémukoli problému týkajícímu se doménového jména, které jej již zaregistrované, bude tento vyřešen podle podmínek smlouvy o registraci a podle platného práva konkrétní země v závislosti na zeměpisném umístění příslušného Registru.

Jak dlouho trvá doménový spor?

Doménová ADR řízení jsou zpravidla velmi rychlá. Od zahájení až do vydání rozhodnutí řízení většinou trvá 3-4 měsíce.

Zjistěte více v sérii článků na mém blogu.

Co je to doménové jméno a jak je chráněné?

Co dělat, pokud je doménové jméno již obsazené?

Čím se spory řídí a kde se domáhat převodu domény?

Jaké jsou poplatky a kolik doménové spory stojí peněz?

povinné údaje

Zásady zpracování osobních údajů.

Přečtěte si prosím, jak pracuji s Vašimi osobními údaji. Součástí dokumentu je i důležité poučení o Vašich právech. Tento dokument mohu průběžně aktualizovat.

Kdo s vašimi údaji pracuje?

Správcem vašich údajů je Mgr. Lukáš Pelcman, se sídlem Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, Česká Republika (Správce nebo já). Můžete mě kontaktovat na adrese sídla nebo emailem zde.

Proč s Vašimi údaji pracuji, o jaké osobní údaje se jedná a co mě k tomu opravňuje?

(1) Poskytování právních služeb. S Vašimi údaji musím pracovat během sjednání a poskytování právních služeb. Jde zejména o činnost podle předpisů upravujících výkon advokacie. Takovou činností je například obhajoba a výkon Vašich práv nebo komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu.(2) Plnění právních povinností. Vaše údaje zpracovávám při plnění právních povinností Správce, které upravují daňové a účetní zákony nebo zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti.Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnos- ti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.(3) Ochrana mých oprávněných zájmů. Vaše údaje a údaje o Vašem užívání mých služeb mohu použít na ochranu svých práv. Takovým právem je například vymáhání splatných pohledávek.(4) Zasílání novinek. Čas od času se na Vás mohu obrátit se zprávou o mých službách či podstatných informacích v oblasti práva a podnikání. Takové užití je mým oprávněným zájmem.

Jak dlouho budu s Vašimi údaji pracovat?

Vaše údaje budu zpracovávat po dobu poskytování služeb a poté po dobu stanovenou právními předpisy, konkrétně:(1) Po dobu poskytování služeb a po dobu 10 let od ukončení našeho smluvního poměru.(2) Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.(3) Po dobu poskytování služeb a po dobu 10 let od ukončení našeho smluvního poměru anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.(4) Dokud to neodmítnete.

Komu mohu vaše údaje předat?

Vaše údaje mohu předat svým zaměstnancům a dalším zpracovatelům na základě smlouvy s nimi, vždy však pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelů zpracování a za účelem poskytování našich služeb. Pokud předám údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek.

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů. V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete ode mne požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracuji a jak s nimi pracuji), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažu, ale nebudu s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky). Dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv mne kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat email a rád Vám pomohu s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušuji právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Námitky proti zpracování

Pokud nesouhlasíte s tím, abych Vaše údaje používal k zasílání novinek, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém takovém emailu, případně mi námitku můžete poslat emailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestanu Vám posílat takové newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu, která následně omezím, pokud neprokážu závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

Cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, tedy malé textové soubory které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Mohu používat i cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics. O možnostech odmítnutí jejich použití a bližší informace naleznete zde.

Poučení pro spotřebitele.

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (více informací najdete zde).